Error
  • Error loading feed data

Prirodne Lepote

Pred novogodišnje praznike u Srbiji se poseče oko milion mladih četinara. Nadležni apeluju da vlasnici šuma ne seku jelke već da ih vade sa busenom.
U Srbiji se svakog decembra poseče blizu milion mladih četinara, najviše smrče i jele. Iako Zakon o šumama zabranjuje bespravnu seču, u prodaju se i jelke koje nisu propisno obeležene.

Nadležni apeluju da vlasnici šuma ne seku jelke već da ih vade sa busenom. Međutim, slike posle novogodišnjih praznika, samo u Beogradu, pokazuju da pored kontejnera ostane više od milion jelki.

Da bi dostigla visinu od dva metra, smrča, poznata i tražena kao "srebrna jelka", treba da raste deset godina. Do zrenja, odnosno davanja ploda i semena, treba da poživi punih 30 godina. Zbog toga je važno da se planski seče.

Gotovo da nema kuće u kojoj se za Novu godinu ne kiti jelka. U potrazi za što lepšom, a jeftinijom jelkom, retko ko razmišlja o bespravnoj seči i ekološkoj šteti.

Iako se poslednjih godina češće viđaju jelke sa busenom, biolozi kažu da je verovatnoća da one prežive posle sadnje u januaru veoma mala.
Za biljku je veliki stres da se posle dve nedelje u toplom stanu iznese na hladnoću i posadi u smrzlu zemlju.

Zbog svega toga, možda je dobra ideja da se jelke u saksijama, kao i mnoge druge stvari, iznajmljuju.

Značaj šuma:

- šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica. slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom.

- šuma sprečava eroziju zemljišta.

- šuma je najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode.


- retenciona sposobnost tla pod šumom meri se količinom 800-2500 m3 vode po 1ha površine.

- svetske šume godišnje atmosferi daju 86 milijardi tona kiseonika a apsorbuju čak 119 milijardi tona ugljen-dioksida.

- samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbede kiseonik jednom čoveku za 80 godina života.

- čovek može da živi bez hrane 5 nedelja, bez vode 5 dana a bez vazduha samo 5 minuta.

- uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika.

- visoke šume, površine od 1ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida.

- bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine.

- jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje.

- 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada.

- šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja, njegove olistalosti i godišnjeg doba.

Značaj šuma za okolinu:

- oslobađaju kiseonik u procesu fotosinteze (1ha šume dnevno potroši oko 4t CO2 a oslobodi oko 3t O2)

- apsorbuju gasove, sedimentiraju prašinu, filtriraju čvrste i radioaktivne čestice (stablo divljeg kestena staro oko 30 godina može zadržati oko 120kg prašine i 80kg aerosol godišnje)

- baktericidno dejstvo (šumski vazduh je bogat eteričnim uljima koja uništavaju mikrobe)

- filtriraju vodu, sprečavaju klizišta i erozije, smanjuju buku, ublažavaju klimatske promene, smiruju tišinom i odvojenošću ambijenta.

- 29% Srbije je pod šumom,a treba 40% !

- 1 ha bukove šume zadrži 500tona vode.

- šuma na 1 ha proizvede oko 800 tona kiseonika godišnje.

- za godinu dana 1ha četinarske šume filtrira 30-35 tona prašine, a na 1ha lišćarske šume se filtrira 50-76 tona prašine.

Izvor: www.ekovrba.com

 

Spomenici prirode u Srbiji

 

Ime

Opština

Lazarev kanjon

Bor, Boljevac

Bogovinska pećina

Boljevac

Rogovi od srndaća šuma Rogot

Lapovo

Morski neogeni sprud

Beograd, Kalemegdan

Senonski sprud Mašin Majdan

Beograd, Savski Venac

Miocenski sprud

Beograd, Palilula

Krupačko vrelo

Bela Palanka

Bjeluška potajnica

Arilje

Risovača

Aranđelovac

 

Additional information